Generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Holbæk Cykelsport.
Fredag d. 26. januar 2018 kl. 19.00

Generalforsamling gennemføres efter følgende dagsorden:

Valg af dirigent og referent

Formandens beretning

Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse - Årsregnskab 2017 uploades når der foreligger et godkendt regneskab

Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget - Budget 2018

Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen indstillet til ændring i vedtægterne:
1) § 5, Stk. 2. Hovedbestyrelsen vil bestå af minimum 7 medlemmer: Ændres til:  Hovedbestyrelsen vil bestå af minimum 9 medlemmer:
    § 5 Stk. 3. Hovedbestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2- årig periode. 3 medlemmer er på valg i lige år, 4 medlemmer er på valg i ulige år.: Ændres til:  Hovedbestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2- årig periode. 4 medlemmer      er på valg i lige år, 5 medlemmer er på valg i ulige år
2) § 7. Generalforsamling. Andet afsnit Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned. Ændres til: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Yderligere forslag skal være formanden i hænde senest d. 19. januar 2018.

Valg:
Valg til bestyrelse;

På valg for to år er;

Henning Hjelm Hansen (modtager genvalg)
Kenneth Kierbyholm (modtager genvalg)
Mikkel Hans (modtager genvalg)
Benny Stillhoff Nielsen (modtager genvalg)
I fald bestyrelsens forslag nr. 1 godkendes vælges to nye bestyrelsesmedlemmer.
  Et for en etårige periode
  Et for en toårig periode

Valg af suppleant
På valg er;

Svend Ole Nielsen (modtager genvalg)
Sebastian Dines Schou (modtager genvalg)

Valg af revisor
På valg er;
Inge Dahlmann
Finn Højland

Valg af revisorsuppleant
På valg er;
Vagn Priesler

Eventuelt

 

 

{MODULE:PAGE_BOX1}
{MODULE:PAGE_BOX2}
{MODULE:PAGE_BOX3}