Indkaldes til ordinær generalforsamling

Antal tilmeldte: 37 Pris: 0 DKK Lokation:
Sports alle 1
4300 Holbæk
Dato:
28-02-2024 18:00 - 21:30
Sidste frist for tilmelding:
27-02-2024
Beskrivelse

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 28. februar 2024 kl. 18:00.

Generalforsamlingen afholdes i mødelokale VIP Lounge 2 i Sportsbyen, Sports Alle 1, 4300 Holbæk.

Der vil traditionen tro blive serveret et måltid i forbindelse med generalforsamlingen. Vi starter med spisning, og gå umiddelbart efter i gang med generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen jævnfør klubbens vedtægter:

Stk. 1. Generalforsamling gennemføres efter følgende Dagsorden:

Pkt.1. Valg af dirigent og referent

Pkt. 2. Formandens beretning

Pkt. 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.

Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag


Pkt.6. Valg:
• Valg til bestyrelse
• Valg af suppleant
• Valg af revisor
• Valg af revisorsuppleant


Pkt.7. Eventuelt
 

Revideret regnskab og budget offentliggøres senest 5 dage før generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage forinden den afholdes.
Indkomne forslag offentliggøres senest 5 dage før generalforsamling på hjemmesiden.
På generalforsamlingen afgøres alle sager, bortset fra vedtægtsændringer, ved simpelt stemmeflertal.
Kun medlemmer med betalt medlemskab kan afgive stemmer på generalforsamlingen. Der kan stemmes via fuldmagt til generalforsamlingen. Et fremmødt medlem kan kun medbringe én fuldmagt.
Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, dog skal afstemning ske skriftligt, hvis blot en af de tilstedeværende kræver det.

 

På vegne af bestyrelsen

Lars Bang Jensen

 

Kontakt info

Disse informationer er krævet til at gennemføre online betalinger i henhold til de nye EU regler for sikker online betaling (3D secure). Læs mere omkring dette her.

Pris: 0 DKK

Du skal være logget ind og aktivt medlem for at deltage