Eventoversigt

Generalforsamling 2021

Antal tilmeldte: 6 Pris: 0,- Lokation:
Sports alle 1
4300 Holbæk
Dato:
09-04-2021 18:30 - 22:00
Sidste frist for tilmelding:
06-04-2021
Beskrivelse

Holbæk, den 15.02.2021

Såfremt myndighedernes Coruna restriktioner tillader det afholdes klubbens årlige generalforsamling fredag den 9. april kl. 18;30 i VIP Lounge 2 i Sportsbyen, Sports Alle 1, 4300 Holbæk.

 

Dagsorden for generalforsamlingen jævnfør klubbens vedtægter:

Stk. 1. Generalforsamling gennemføres efter følgende dagorden:

Pkt.1. Valg af dirigent og referent

Pkt. 2. Formandens beretning

Pkt. 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.

Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag


Pkt.6. Valg:
• Valg til bestyrelse
• Valg af suppleant
• Valg af revisor
• Valg af revisorsuppleant


Pkt.7. Eventuelt
Revideret regnskab og budget offentliggøres senest 5 dage før generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage forinden den afholdes.
Indkomne forslag offentliggøres senest 5 dage før generalforsamling på hjemmesiden.
Stk. 2. På generalforsamlingen afgøres alle sager, bortset fra vedtægtsændringer, ved simpelt stemmeflertal.
Kun medlemmer med gyldig kvittering på betalt medlemskab kan afgive stemmer på generalforsamlingen. Der kan stemmes via fuldmagt til ge-neralforsamlingen. Et fremmødt medlem kan kun medbringe én fuldmagt.
Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, dog skal afstemning ske skriftligt, hvis blot en af de tilstedeværende kræver det.
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i klubbens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

 

På vegne af bestyrelsen;

Lars Bang