Indkaldelse til Generalforsamling

15-02-2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag den 9. april 2021.

Generalforsamlingen afholdes i VIP Lounge 2 i Sportsbyen, Sports Alle 1, 4300 Holbæk.

Jævnfør vedtægterne skulle Generalforsamlingen afholdes i februar, men det har desværre ikke væres muligt pga. myndighedernes Corona restriktioner. Vi håber samfundet er åbnet så meget op til april, at det vil være muligt at gennemføre Generalforsamlingen. Alternativt må vi udsætte den til en senere dato.

 

Dagsorden for generalforsamlingen jævnfør klubbens vedtægter:

Stk. 1. Generalforsamling gennemføres efter følgende dagorden:

Pkt.1. Valg af dirigent og referent

Pkt. 2. Formandens beretning

Pkt. 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.

Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag


Pkt.6. Valg:
• Valg til bestyrelse
• Valg af suppleant
• Valg af revisor
• Valg af revisorsuppleant


Pkt.7. Eventuelt
Revideret regnskab og budget offentliggøres senest 5 dage før generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage forinden den afholdes.
Indkomne forslag offentliggøres senest 5 dage før generalforsamling på hjemmesiden.
Stk. 2. På generalforsamlingen afgøres alle sager, bortset fra vedtægtsændringer, ved simpelt stemmeflertal.
Kun medlemmer med gyldig kvittering på betalt medlemskab kan afgive stemmer på generalforsamlingen. Der kan stemmes via fuldmagt til ge-neralforsamlingen. Et fremmødt medlem kan kun medbringe én fuldmagt.
Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, dog skal afstemning ske skriftligt, hvis blot en af de tilstedeværende kræver det.
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i klubbens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

 

På vegne af bestyrelsen

Lars Bang